ریسامان: خانه ریسندگی

Cover of "Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of the Genome" book
نویسنده: نِسا کَری

فهرست

۴. زیادی ماندنِ دعوتی

هر بچه مدرسه‌ای بریتانیایی تاریخ ۱۰۶۶ را می‌شناسد. سالی که در آن ویلیام فاتح و سربازانش از نرماندی که امروزه بخشی از فرانسه به شمار می‌آید، انگلستان را اشغال کردند.