ریسامان: خانه ریسندگی

Cover of "Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of the Genome" book
نویسنده: نِسا کَری

فهرست

فهرست

سپاسگذاری و ارجاعات

توضیحاتی درباره نام‌گذاری‌های علمی

پیشگفتاری بر ماده تاریک ژنوم

۱. چرا ماده تاریک با اهمیت است

۲. آن گاه که ماده تاریک به ظلمات می‌انجامد

۳. بر سر این همه ژن چه آمد؟

۴. دعوتی را زیادی ماندن

۵. وقتی پیر می‌شویم همه چیز کوچک می‌شود

۶. ۲ عدد کامل است

۷. نقاشی با دور ریختنی‌ها

۸. درازمدت بازی کردن

۹. افزودن رنگ به ماده تاریک

۱۰. چرا پدران و مادران عاشق چیزهای به درد نخورند؟

۱۱. چیزهای به درد نخور ولی هدف‌دار

۱۲. روشن کردن و راه انداختنش

۱۳. ناکجاآباد

۱۴. پروژه ENCODE - دانش عظیم به DNA دور ریختنی می‌پردازد

۱۵. ملکه‌های بی‌سر، گربه‌های عجیب و موش‌های فربه

۱۶. گم شده در بی‌ترجمگی

۱۷. چرا اسباب‌بازی LEGO از هواپیماهای اسباب‌بازی Airfix بهترند؟

۱۸. کوچک می‌تواند تنومند باشد

۱۹. داروها (گاهی) کار می‌کنند

۲۰. نوری کم‌سو در تاریکی

یادداشت‌ها

پیوست: بیماری‌های انسانی که DNA دور ریختنی متهم به ایجاد آن است

فهرست