ریسامان: خانه ریسندگی

Cover of "The Curse of the Self: Self-Awareness, Egotism, and the Quality of Human Life" book
نویسنده:مارک ر. لیری

نفرین خویشتن: خودآگاهی، خودپسندی، و کیفیت زندگی آدمی

فهرست

توضیحات

توانایی ما به درون‌نگری علیرغم مزیت آشکارش، هزینه هنگفتی برای ما دارد. تنها انسانهای اندکی درک می‌کنند که زندگیشان موثر از درون‌اندیشی یا این که چند وقت یک بار گفتگوی درونی در موفقیت‌شان اختلال ایجاد کرده و ارتباطات‌شان را با دیگران آلوده می‌کند، و خرسندی آنها را زیر تضعیف می‌کند. درون‌بینی با فراهم کردن شرایطی که انسان‌ها گذشته را به طور وسواس‌گونه مورد بررسی قرار دهند یا این که تصور کنند که چه در آینده ممکن است رخ دهد، درون‌بینی سبب میزان زیادی از رنج شخصی در قالب افسردگی، اضطراب، عصبانیت، حسودی، و احساسات منفی دیگری می‌شود.

میزان بسیار زیادی از احساس ناخرسندی، در قالب اعتیاد، پرخوری، و خشونت خانوادگی از این رو ناشی می‌شود که انسان‌ها از اعمال قدرت بر روی افکار و رفتار خویش ناتوان هستند. آیا ممکن است که درون‌بینی را به شکلی هدایت کنیم که اشکالات آن را حداقلی و مزایای آن را حداکثری کند؟ آیا روشی وجود دارد که بتوان خودپسندی را از طریق خودبینی کاهش داد؟ در این کتاب، مارک لیری مشکلات اجتماعی و شخصی را که به خاطر توانایی ما در خودبینی ایجاد شده‌اند کاوش می‌کند و با وام گرفتن از روانشناسی و سایر دانش‌های رفتاری بینشی در این که چگونه می‌توان این مشکلات را حداقل کرد ارائه می‌دهد.